Житија светих – ава Јустин Поповић 1.82 MOD APK For Cellphone

Download Житија светих – ава Јустин Поповић 1.82 MOD APK

– Програм садржи житија светих од преподобног Аве Јустина Поповића. У житијима светих описана су живот, дела и чудеса светих.

– Свих 12 21stтомова су спојени у једну апликацију.

– У разним додацима налазе се следећи програми:
израчунавање датума православног васкрса
конвертор датума
израчунавање православних постова и трапавих седмица

– Апликација поседује widget 4×2.

– табеларни приказ светаца по месецима, као и да ли је у питању пост или мрс.

Замолио бих Вас љубазно да кад оцењујете апликацију да сагледате сав укупан труд, интерфејс – изглед, корисност апликације и онда да оцените, а не да због једне можда ситне грешке оцењујете одмах са јединицом јер тиме се обара рејтинг апликације. Грешака ситних приликом програмирања има и увек ће бити. То је Ваше слободно и морално право да оцените како Ви хоћете и у то нећу да се мешам.

За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

https://hodocasnik.com/

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле. Хвала Вам на разумевању!

Житија светих су своје врсте православна енциклопедија. У њима се може наћи све што је потребно души гладној и жедној вечне правде и вечне истине у овоме свету, гладној и жедној божанске бесмртности и вечнога живота. Ако ти је до вере, у њима ћеш је наћи изобилно: и нахранићеш душу своју храном, од које се никад не гладни. Ако ти је до љубави, до истине, до правде, до наде, до кротости, до смирености, до покајања, до молитве, или до ма које врлине и подвига, у њима ћеш наћи безброј светих учитеља за сваки подвиг и добити благодатне помоћи за сваку врлину. Јеси ли на мукама због своје вере у Христа – Житија светих ће те утешити и охрабрити и осоколити и окрилити, и муке твоје у радост претворити. Јеси ли у ма каквом искушењу, Житија светих ће те помоћи да га савладаш и сада, и увек. Јеси ли у опасности од невидљивих непријатеља спасења, Житија ће те наоружати свеоружјем Божјим (ср. Еф. 6, 11.13), и ти ћеш их разбити све и сада, и увек, и кроз цео живот. Јеси ли усред видљивих мрзитеља и гонитеља Цркве Христове, Житија ће ти дати исповедничке храбрости и силе, и ти ћеш неустрашиво исповедати јединог истинитог Бога и Господа у свима световима – Исуса Христа, и за свету истину Еванђеља Његова смело стајати до смрти, до сваке смрти, и осетићеш се јачи од свих смрти, а камоли од свих видљивих непријатеља Христових; и мучен за Христа ти ћеш кликтати од радости, осећајући свим бићем да је живот твој – на небесима, сакривен с Христом у Богу, сав изнад свих смрти… (ср. Кол. 3, 3).

Нека је вечна слава ави Јустину Поповићу и Богу који га прослави. Нек његовим молитвама и његовим заступништвом пред Богом, за нас Србе подари свако добро и наш род и пород!

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр.због програмске шеме).

Што се тиче правила поста Вама препуштам да са Вашим духовником или парохом усагласите око правила поста.

СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.
– The program contains live saints from the precocious Ave Justin Popovic. In the lives of the saints, the life, works and wonders of the saints are described.

– All 12 21sts are merged into one application.

– Various additions include the following programs:
calculating the date of the Orthodox resurrection
date converter
calculating Orthodox postings and dreary weeks

– The application has a 4×2 widget.

– Table view of saints by month, as well as whether it is a post or a mrs.

I would ask you kindly when you evaluate the application to see all the overall effort, interface-look, utility of the application, and then evaluate it, not because of one small mistake you rate immediately with the unit, as this reduces the rating of the application. Minor errors in programming have and will always be. It’s your free and moral right to judge how you want and I will not interfere with that.

For more information, visit the official Facebook Website and the official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroideplikacije

https://hodocasnik.com/
  

Any errors, irregularities, remarks and suggestions are welcome. Thank you for your understanding!
 
The zeal of the saints are their kind of Orthodox encyclopaedia. They can find everything needed for the soul of the hungry and thirsty eternal justice and eternal truth in this world, the hungry and thirsty divine immortality and eternal life. If you are faithful, you will find it abundant in them: you will feed your soul with your food, from which you never hunger. If you are to love, to the truth, to justice, to hope, to morality, to tranquility, to repentance, to prayer, or to whatever virtue and accomplishment, you will find in it numerous countless teachers for each undertaking and receive gracious help for every virtue. Are you troubled by your faith in Christ? The zeal of the saints will comfort you and encourage you and conquer and conquer, and transform your troubles into joy. Whether in any temptation, Zitia of the Saints will help you to overcome it now, and always. Whether you are in danger of the invisible enemies of salvation, Zithi will arm you with the ark of God (Eph. 6: 11.13), and you will break them all now, and always, throughout life. In the middle of the visible haters and the drivers of the Church of Christ, Zitia will give you confessional courage and strength, and you will fearlessly confess the only true God and Lord in all the worlds – Jesus Christ, and for the world the truth of His Gospel must stand to death, , and you will feel stronger than all death, let alone from all visible enemies of Christ; and tormented for Christ, you will click on joy, feeling with all being that your life is in heaven, hidden with Christ in God, all above all death … (cf. Col. 3, 3).

Let the eternal glory be to Justin Popovic and the God who celebrates it. By his prayers and his representation before God, for us Serbs give every good and our generation and birth!

NOTE (If some radio stations are not open or the URL is changed or the radio station is not currently available, for example, from the program scheme).

As far as the rules of the post are concerned, I leave you to agree with your priest or parish about the rules of the post.

SLAVA GOD IN EVERYONE! AMIN.

Lord Jesus Christ, the Son of God, for the prayers of the Precepts of Your Mothers, the passing and the mighty Father of our people, and of all the Saints, pray and save us sinful. Amin.
Исправљене уочене грешке
Све грешке,примедбе и сугестије су добро дошле. Хвала Вам на разумевању!

Information of Житија светих – ава Јустин Поповић 1.82

Download  1.82 version of  Житија светих – ава Јустин Поповић APK today and start your journey.

Apk name : Житија светих – ава Јустин Поповић
Mod Apk Version : 1.82
System Requirements : Android 4.0+
Install : 10,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-12

Download link for Житија светих – ава Јустин Поповић 1.82
Житија светих – ава Јустин Поповић APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *