Православац – православни црквени календар 1.117 MOD APK For Cellphone

Download Православац – православни црквени календар 1.117 MOD APK

Програм Православац – православни црквени календар садржи:

– Молитвеник, који укључује разне молитве, псалтир, акатисте, каноне, тропаре (за целу годину (по месецима), васкршњи, општи, свакодневни тропари итд.).
– Програм такође садржи православни црквени календар са датумима постова у току целе године и житије светих – охридски пролог за сваки дан у години. У житијима светих описана су живот и дела светитеља православне Цркве.
– Православни црквени календар аутоматски прилагођава покретне празнике и постове за сваку годину према Васкрсу.
– На календару такође постоји распоред читања апостола и јеванђеља за сваки дан у години. Корисници на врло лак начин могу да прочитају зачало од апостола и јеванђеља кликом на линк за текући дан.
– У делу разне књиге ту су Свето Писмо, триоди посни и цветни, октоих, тумачења Светог Писма, књиге о посту и исповести и разне друге.
– У разним додацима налазе се следећи програми:
израчунавање датума православног Васкрса
конвертор датума
израчунавање православних постова и трапавих седмица
– Поред наведеног програм садржи и widget – 4×2.

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр.због програмске шеме).
Што се тиче правила поста Вама препуштам да са Вашим духовником или парохом усагласите око правила поста.

Замолио бих Вас љубазно да кад оцењујете апликацију да сагледате сав укупан труд, интерфејс – изглед, корисност апликације и онда да оцените, а не да због једне можда ситне грешке оцењујете одмах са јединицом јер тиме се обара рејтинг апликације. Грешака ситних приликом програмирања има и увек ће бити. То је Ваше слободно и морално право да оцените како Ви хоћете и у то нећу да се мешам.

За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

https://hodocasnik.com/

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле.

Хвала Вам на разумевању!

СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.
Orthodox program – Orthodox church calendar contains:

– Prayer, which includes various prayers, psalteries, akathists, canons, tropars (all year (by month), resurrection, general, everyday troopers, etc.).
– The program also contains an Orthodox church calendar with dates of postings throughout the year and the lives of saints – the Ohrid prologue for every day of the year. In the lives of the saints, the life and works of the saints of the Orthodox Church are described.
– The Orthodox church calendar automatically adjusts mobile holidays and posts for each year according to the Easter.
– The calendar also has a schedule for reading the apostles and gospels every day of the year. Users can easily read the auspices of the apostles and gospels by clicking the link for the day.
– In the part of various books there are the Holy Scriptures, triads of fasting and floral, octoids, interpretations of the Holy Scriptures, books of fasting and confession, and various other.
– Various additions include the following programs:
calculating the date of the Orthodox Easter
date converter
 calculating Orthodox postings and dreary weeks
– In addition to the above, the program also includes a widget – 4×2.

NOTE (If some radio stations are not open or the URL is changed or the radio station is not currently available, for example, from the program scheme).
As far as the rules of the post are concerned, I leave you to agree with your priest or parish about the rules of the post.

I would ask you kindly when you evaluate the application to see all the overall effort, interface-look, utility of the application, and then evaluate it, not because of one small mistake you evaluate immediately with the unit as this is the rating of the application. Minor errors in programming have and will always be. It’s your free and moral right to judge how you want and I will not interfere with that.

For more information, visit the official Facebook Website and the official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroideplikacije

https://hodocasnik.com/

Any errors, irregularities, remarks and suggestions are welcome.

Thank you for your understanding!

SLAVA GOD IN EVERYONE! AMIN.

Lord Jesus Christ, the Son of God, for the prayers of the Precepts of Your Mothers, the passing and the mighty Father of our people, and of all the Saints, pray and save us sinful. Amin.
Исправљене уочене грешке
Све грешке,примедбе и сугестије су добро дошле. Хвала Вам на разумевању!

Information of Православац – православни црквени календар 1.117

Download  1.117 version of  Православац – православни црквени календар APK today and start your journey.

Apk name : Православац – православни црквени календар
Mod Apk Version : 1.117
System Requirements : Android 4.0+
Install : 50,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-12

Download link for Православац – православни црквени календар 1.117
Православац – православни црквени календар APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *