සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය 1.7 UNLIMITED APK For Smart Phone

Download සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය 1.7 MOD APK

පිටක.lk ත්‍රිපිටක මෘදුකාංගය අලුත් app එකක් ලෙසින් මෙසේ සූත්‍ර සෙවීම (search) සහ සූත්‍ර නාමාවලිය ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිතව ඔබ අතට පත්වේ.
ත්‍රිපිටකය කියවන ධර්මය ඉගන ගන්නා ඔබගේ දෙමාපියන්ගේ සහ දන්නා හඳුනන භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ජංගම දුරකථන වලට install කර දෙන්න.
සිංහල: A.P. Soysa සිංහල පරිවර්තනය සහිත කියවීම පහසු සිංහල ත්‍රිපිටකය.
පාලි: ඡත්ත සංගායනා ත්‍රිපිටකය

ධර්ම දානය සඳහා හැකිතාක් බෙදා හරින්න. වරදක් දුටුවොත් අප වෙත දන්වන්න.
One-. Lk Canon software as a new app The formula search (search) and other machinery makes up your catalog with all the facilities.
To install and to your parents and acquaintances monks phones to learn to read the Book Canon.
English: A.P. Canon Soysa English reading with English translations.
Pali: Canon chatta Sangayana

Distribute possible to grant ethics. Let us see the error.
බොහෝ අකුරු වැරදි නිවැරදි කරන ලදී. ඔබට හමුවන අකුරු වැරදි අප වෙත දන්වා එවන්න.
ඔබේ හිත මිතුරන්ටද install කරදී ධර්ම දානයට දායක වන්න

Information of සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය 1.7

Download  1.7 version of  සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය APK today and start your journey.

Apk name : සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය
Mod Apk Version : 1.7
System Requirements : Android 4.1+
Install : 10,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-11

Download link for සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය 1.7
සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *