Afrikaans Bible 1.50 MOD APK For Android

Download Afrikaans Bible 1.50 MOD APK

Afrikaans Bible

The holy bible in Afrikaans – het boek bijbel. It’s free

This simple and user friendly app is an easier way to feel God’s word in your heart and to feel heaven closer to you and your loved ones. Carry your Bible anytime and anywhere you go, and read your Bible app wherever and whenever you want enlighten your mind.

FEATURES
Simple format and easy to read.
Search function
Share to social media like facebook and email.
It’s Free.
Version Information
Meer inligting oor hierdie Titel:
Gedeeltes uit die Bybel is in 1878 vir die eerste keer in Afrikaans vertaal deur CP Hoogenhout, het evangelie, A Pannevis en SJ du Toit, volle evangelie kerk. Die eerste volledige Bybel is egter eers in 1933 gepubliseer. ‘n Hersiene uitgawe word in 1953 uitgegee. Dié vertaling staan vandag bekend as die 1933/53-vertaling en is steeds ‘n baie gewilde tradisionele vertaling wat uit die Hebreeuse, apocriefe boeken, Griekse en Aramese brontekste vertaal is. Besoek gerus om ‘n gedrukte weergawe van hierdie Bybel te bestel.
Kopiereg inligting:
Die teks van die Bybel in Afrikaans (1933/53-vertaling) wat in hierdie elektroniese formaat of webblad verskyn is slegs vir persoonlike gebruik, preek.
Tot vyfhonderd (500) verse van hierdie Bybel in enige formaat (geskrewe, visueel, elektronies of oudio) mag sonder toestemming aangehaal word. Die aangehaalde verse mag egter nie meer as 50% van ‘n volledige boek van die Bybel, christelijk, of meer as 25% van die totale teks van die werk waarin hulle aangehaal word uitmaak nie, anders moet voorafgaande skriftelike toestemming verkry word, het christendom.
African Bible

The holy bible in Afrikaans – the book Bible. It’s free

This simple and user friendly app is an Easier Way to feel God’s in your heart and to feel heaven closer to you and your loved ones. Carry your Bible anytime and anywhere you go, and read your Bible app Wherever and Whenever you because enlighten your mind.

FEATURES
Simple format and easy to read.
Search function
Share to social media like facebook and email.
It’s Free.
version Information
More information about this title:
Portions of the Bible is translated into 1878 for the first time in Afrikaans by CP Hoogenhout, the gospel, A Pannevis and SJ du Toit, full gospel church. The first complete Bible was only published in 1933. A revised edition published in 1953. This translation is known today as the 1933/53 translation and remains a very popular traditional translation is translated from the Hebrew, Apocryphal books, Greek and Aramaic source texts. Visit to order a printed copy of this Bible.
Copyright information:
The text of the Bible in Afrikaans (1933/53 translation) included in this electronic format or website are for personal use only, sermon.
Until five hundred (500) verses of the Bible in any form (written, visual, electronic or audio) may be quoted without permission. The quoted verses, however, may not exceed 50% of an entire book of the Bible, Christian, or more than 25% of the total text of the work in which they constitute quoted otherwise must be obtained prior written consent Christianity .

Information of Afrikaans Bible 1.50

Download  1.50 version of  Afrikaans Bible APK today and start your journey.

Apk name : Afrikaans Bible
Mod Apk Version : 1.50
System Requirements : Android 4.1+
Install : 10,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-11

Download link for Afrikaans Bible 1.50
Afrikaans Bible APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *