Audio IBhayibheli elingcwele lesizulu offline mp3 3.1.1042 APK MOD For Mobile Phone

Download Audio IBhayibheli elingcwele lesizulu offline mp3 3.1.1042 MOD APK

IBhayibheli — Yinhlanganisela yemibhalo yamaHeberu namaKristu equkethe izambulo zikaNkulunkulu. Igama elithi ibhayibheli lisho ukuthi “izincwadi.” IBhayibheli ngumsebenzi wabaphrofethi abaningi futhi nababhali ababeshisekelisiwe ababenza izinto ngamandla oMoya oNgcwele.

IBhayibheli lamaKristu linezigaba ezimbili, ngokuvamile ezibizwa ngokuthi yiTestamente eliDala neTestamente eliSha. ITestamente eliDala linezincwadi zemibhalo engcwele ezazisetshenziswa phakathi kwamaJuda aseFilistiya ngesikhathi sobufundisi beNkosi basemhlabeni. ITestamente eliSha linemibhalo yesikhathi sabaPhostoli futhi lithathwa ngokuthi linobungcwele namandla afanayo njengemibhalo engcwele yamaJuda. Izincwadi zeTestamente eliDala zithathelwe emtapweni wezincwadi wesizwe wamakhulu amaningi eminyaka futhi cishe wonke wabhalwa ngesiHeberu, kanti izincwadi zeTestamente eliSha ziwumsebenzi wesizukulwane esisodwa futhi zabhalwa ikakhulukazi ngesiGriki.

Khetha incwadi ukulalela noma thwebula:

iTestamente eliDala
iTestamente eliSha

EBhayibhelini lesiHeberu (iTestamente eliDala) izincwadi zazihlukaniswe kathathu: nguMthetho, ngabaPhrofethi, nemiBhalo. IBhayibheli elisetshenziswa ngamaKristu lihlukanisa izincwadi ngokwendikimba, njengezomlando, ezezinkondlo, nezeziphrofetho.
The Bible – It is a collection of Hebrew and Christian writings containing divine revelations. The word Bible means “books.” The Bible is the work of many prophets and the insurgent writers who act in the power of the Holy Spirit.

The Christian Bible contains two sections, commonly called the Old Testament and the New Testament. The Old Testament contains the writings of the scriptures that were used among the Jews of Philistia during the time of the Lord’s earthly ministry. The New Testament contains Apocryphal writings and is regarded as holiness and the same power as the Jewish writings. The Old Testament books have been derived from a collection of national literature for hundreds of years and almost all were written in Hebrew, and New Testament texts are a single-generation work and are mainly written in Greek.

Select a book to listen or download:

Old Testament
New Testament

In the Hebrew Bible (the Old Testament) books were divided into three sections: the Law, the Prophets, and the Scriptures. The Bible used by Christians distinguishes books from the body, such as history, poetry, and prophecy.
This update brings small improvements and bug fixes. Thank you for your positive feedback and reviews. Have a nice day! Listen audio bible!

Information of Audio IBhayibheli elingcwele lesizulu offline mp3 3.1.1042

Download  3.1.1042 version of  Audio IBhayibheli elingcwele lesizulu offline mp3 APK today and start your journey.

Apk name : Audio IBhayibheli elingcwele lesizulu offline mp3
Mod Apk Version : 3.1.1042
System Requirements : Android 4.2+
Install : 5,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-10

Download link for Audio IBhayibheli elingcwele lesizulu offline mp3 3.1.1042
Audio IBhayibheli elingcwele lesizulu offline mp3 APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *